Thông tin tra cứu bằng tốt nghiệp

Vui lòng điền thông tin cần tìm

Nếu tra cứu không tìm thấy thông tin bằng tốt nghiệp xin gửi bản sao và yêu cầu xác minh đến:

Phòng Đào tạo Trường Đại học Hoa Sen
Số 08 Nguyễn Văn Tráng, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh